Onze projecten

Oproep voor projecten 2021

De Brugmann Stichting heeft volgens artikel 4 van haar statuten tot doel het wetenschappelijk en medisch onderzoek, in welke vorm dan ook, te ondernemen, te bevorderen, aan te moedigen en te financieren, meer bepaald binnen het Universitair Ziekenhuis Brugmann of in het kader van netwerken waarvan zij lid is.

De Brugmann Stichting wil daarom met de subsidies die zij toekent en de projecten die zij ondersteunt, wetenschappelijke kennis ontwikkelen en bijdragen aan het waarborgen van de opleiding en de kwaliteit van de artsen en de zorg voor de patiënten.

In deze context lanceert de Brugmann Stichting een oproep tot het indienen van projecten in 3 categorieën:

  • Krediet voor kort verblijf in het buitenland voor een verpleegkundige/paramedisch personeelslid/arts/apotheker bioloog
  • Onderzoeksmandaat voor een duur van 1 jaar voor een arts of apotheker bioloog
  • Onderzoekssubsidie (materieel of personeel)

Ingediende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijk wetenschappelijk Comité.

Op basis van de aanbevelingen van het Comité zal de Raad van Bestuur van de Brugmann Stichting overgaan tot het toekennen van subsidies en mandaten.

Het tijdschema is als volgt:

  • Publicatie van projectoproep op 15 april 2021
  • Indienen van projecten voor 20 juli 2021, middernacht
  • Beslissing van de Raad van Bestuur, eind september 2021
  • Toekenning van kredieten, mandaten en subsidies en lancering van de projecten in oktober 2021

Ingediende projecten moeten de Brugmann Stichting per e-mail bereiken voor middernacht op 20 juli 2021. Om een aanvraag in te dienen, dient u een formulier te gebruiken dat overeenkomt met de categorie van de gewenste subsidie. Formulieren kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen.

Projecten die na 20 juli 2021 worden ingediend, komen niet in aanmerking voor studiebeurzen en subsidies die in 2021 worden toegekend.

Kandidaten moeten personeelslid zijn van het UVC Brugmann en, wat betreft onderzoeks- of reisbeurzen, moeten zich op het moment van de aanvraag engageren om in dienst te blijven van het UVC Brugmann voor de volledige 2 jaar na het einde van het project of de terugkeer van de studiereis; indien dit niet het geval is, zal de laureaat het volledige bedrag van de ontvangen subsidie moeten terugbetalen.

De beurzen zullen worden toegekend op basis van een project dat het oorspronkelijke karakter ervan aantoont en dat de huidige stand van zaken, de werkhypothese, de beoogde methodologie en de beschikbare middelen om het nagestreefde doel te bereiken, nauwkeurig omschrijft; de voorlopige begroting moet dus voldoende gedetailleerd zijn om de haalbaarheid van het project te kunnen beoordelen, de gevraagde bedragen te rechtvaardigen en de proportionaliteit ervan ten opzichte van het nagestreefde doel te kunnen vaststellen.

De subsidies worden voor maximaal één jaar toegekend en het toegekende bedrag moet binnen 24 maanden na de datum van toekenning worden gebruikt.

De beurs kan alle uitgaven dekken die nuttig zijn voor de realisatie van het project; de bedragen worden door de Brugmann Stichting betaald op vertoon van facturen door de laureaat.