News

Ondersteuning van het project “geestelijke gezondheid en ouder worden”

09/12/2020

Verschillende studies hebben aangetoond dat leeftijdsgebonden slaapveranderingen bij ouderen kunnen leiden tot slaapstoornissen. Het gebruik van hypnotica (slaappillen) komt dan ook vaker voor bij ouderen en houdt een hoger risico in op geestelijke en lichamelijke verslechtering van de gezondheid (cognitieve achteruitgang, vallen, ...). Dit risico neemt nog toe wanneer de persoon in een instelling of ziekenhuis is opgenomen. De "BISleEP"-studie (Brief Interventions for Sleep in Elderly Patients) beoogt met name het effect te bestuderen van gedragsmatige en logistieke ziekenhuismaatregelen die speciaal zijn afgestemd op de slaapbehoeften van ouderen, eventueel in combinatie met een behandeling met niet-hypnotische geneesmiddelen. Het project past dus in het kader van het hoofdthema "Gezondheid en vergrijzing" van de Brugmann-stichting en beoogt op (inter)nationaal niveau een voortrekkersrol te spelen in de zorg voor ouderen die op geriatrische afdelingen zijn opgenomen.